..chrzest symbol

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213).

 

 

 

Przed chrztem swojego dziecka:

Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania (ze świadectwem urodzenia dziecka).

W kancelarii zostaje spisany Formularz Zgłoszenia do Chrztu Dziecka, z którego dane po chrzcie zostanę wpisane do Księgi Chrztów.

Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego i następnie podać: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, datę i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.

Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani najpóźniej do nauki przed chrztem przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafii, do której przynależy rodzic chrzestny. W przypadku niedostarczenia takiego zaświadczenia osoba może nie zostać dopuszczona do godności matki czy ojca chrzestnego.

Nauka przed chrzcielna w naszej parafii (dla rodziców i rodziców chrzestnych) głoszona jest w pierwszą sobotę miesiąca po zakończonej Mszy świętej wieczornej.

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w soboty podczas Mszy św. o godzinie 17.00